Ordliste

 • Anaerob

  Beskriver en mikroorgansime, der kan leve uden fri ilt.

 • Alunskifer

  Variant af skifer, der indeholder svovlkis. I Skandinavien findes alunskifer i en organisk rig geologisk formation fra den kambriske tid (for cirka 500 millioner år siden).

 • Baktericider

  Begreb, der bruges til at beskrive et produkt, som stopper spredningen af bakterier.

 • Biodiversitet

  Diversitet af arter, naturmiljøer og gener, som udgør den levende verden. I sin bredeste fortolkning refererer biodiversitet til alt liv på Jorden. Man kan dog også tale om biodiversitet inden for et bestemt område, land, skov osv.

 • Boring

  Ved boringer anvendes relevante maskiner og udstyr til at bore et hul i undergrunden ned til et geologisk lag, som indeholder væske (vand, olie) eller gas (metan, CO2), og derefter udvinde og sikkert bringe den pågældende væske eller gas op til jordoverfladen, hvor den kan bruges til produktion. Borehuller kan være vertikale (den mest udbredte type, når der bores efter vand, eller i efterforskningsfasen, når der søges efter olie), skrå (devierede) eller endda horisontale. Skrå og horisontale brønde bruges til at tømme depoter, der befinder sig flere hundrede meter - og nogle gange flere kilometer - fra det sted på jordoverfladen, hvor boreudstyret er sat op.

 • British Thermal Unit (BTU)

  Standardmåleenhed, der udtrykker størrelsen på den potentielle varme, der findes i et brændstof (i dette tilfælde skifergas). En BTU repræsenterer den varmemængde, der skal bruges til at hæve temperaturen på en liter vand med en grad Fahrenheit, hvilket er omtrent den samme varmemængde, der skabes, når man stryger en tændstik. MMBTU er forkortelsen for en million BTU.

 • Bentonit

  Bentonit er en lerart, som findes naturligt i undergrunden. Som andre lerarter udgør den en sundhedsrisiko, hvis den indtages i større mængder. Men de mængder, der bruges ved boring af brønde, udgør ikke en sundhedsrisiko. Bentonit bruges til at gøre borevæsken mere tyktflydende, hvilket reducerer modstanden i brønden og hjælper med at løfte udboret materiale op til overfladen, hvor det behandles før bortskaffelse.

  Bentonit er desuden blevet brugt uden problemer i forbindelse med boringen af alle danske vandboringer. Udover at fungere som borevæske bruges bentonit til at isolere vandboringer. Myndighederne sikrer, at bentoniten ikke forurener drikkevandet.

  Bentonit bruges desuden i store mængder og uden risiko for helbredet i industrien f.eks. i forbindelse med cementproduktionen på Aalborg Portland.        

 • Coal-Bed Methane (CBM)

  Naturgas, der er oplagret i kuldepoter.

 • Efterforskningslicens

  Denne licens giver indehaveren ret til at søge efter kulbrinter inden for et bestemt område og til at vurdere kulbrintepotentialet i en bestemt zone.

 • Graptolitter

  Graptolitter (Wikipedia) er almindeligt forekommende fossiler, som findes over hele verden. Oplagringen, mængden og den gradvise ændring af graptolitter gennem geologiske tidsaldre gør det muligt at bruge fossiler til at datere lag med bjergarter over hele verden. De er vigtige indekseringsfossiler til datering af palæozoikumbjergarter, da de har udviklet sig hurtigt med tiden og har dannet mange forskellige arter. En verdensomspændende istid i slutningen af den ordoviciske periode udryddede størstedelen af de på det tidspunkt levende graptolitter. De arter, der levede i den siluriske periode, var opstået som følge af diversificeringen fra blot en eller to arter, som overlevede den ordoviciske nedisning. Graptolitter bruges også til at beregne vanddybder og -temperaturer i løbet af deres levetid.

 • Grundvand

  Et vandlag på lav dybde i undergrunden, som forsyner kilder og brønde med drikkevand.

 • Grundvandsdepot

  Et grundvandsdepot er en geologisk formation bestående af lag med god gennemstrømningsevne, som giver permanent eller midlertidig mulighed for at oplagre vand.

 • Hydraulisk frakturering

  Også kendt som fracking. En aktivitet, hvor der dannes et fintmasket net af små opsprækninger i en formation, eller hvor allerede eksisterende opsprækninger genaktiveres ved at indsprøjte en væske under højt tryk.

 • Ikke-konventionel gas

  Begrebet "ikke-konventionel" gas dækker over tre primære naturgasressourcer: skifergas, Tight Gas, og CBM (Coal-Bed Methane). Der er ingen forskel på konventionel og ikke-konventionel gas i deres kemiske sammensætning (alle disse ressourcer er naturgas) - forskellen ligger udelukkende i de geologiske karakteristika for den bjergart, som gassen er oplagret i.

 • Kildebjergart

  Er dannet af en blanding af sediment og store mængder organisk materiale, der er aflejret på havbunden over tid.

 • Konventionel gas

  Konventionel gas findes i traditionelle naturgasdepoter. Der er ingen forskel på konventionel og ikke-konventionel gas i deres kemiske sammensætning (alle disse ressourcer er naturgas) - forskellen ligger udelukkende i de geologiske karakteristika for den bjergart, som gassen er oplagret i.

 • Kulbrinter

  Kulbrinter er substanser, der udelukkende består af kulstof og brint. De er hovedkomponenter i råolie og rågas samt i jordolieprodukter.

 • Natura 2000

  Europæisk netværk af beskyttede naturområder, der især er etableret for at bevare biodiversiteten i hele EU.

 • Operatør

  Operatøren er det selskab, der har det overordnede projektansvar for efterforskning og eventuelt senere produktion af kulbrinter.

 • Piezometer (eller piezometrisk brønd)

  I hydrologi er dette en genstand, der normalt er lavet af et perforeret rør og bruges til at måle afstanden fra et vandreservoir i undergrunden op til overfladen. Der bruges en sonde til at måle det piezometriske hoved. Genstanden bruges også til at udtage prøver fra vandreservoiret, så det er muligt at analysere dets sammensætning. Brønden skal bores og anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne fra AFNOR (fransk standardiseringsorganisation).

 • Produktionsklynge

  En produktionsklynge refererer til en gruppe på flere (2 til 30) brønde - hvoraf de fleste er devierede og/eller horisontale - som er en del af den samme bore- og produktionsplatform. Formålet er at optimere brugen af produktionsområdet i et olie- eller gasfelt på land.

 • Proppant

  Materiale (sandkorn, keramik), der bruges ifm. hydraulisk frakturering til at forhindre, at de opsprækninger, der bliver dannet ved at indsprøjte vand under højt tryk, lukker sig igen.

 • Richterskala

  Richter-skalaen er en logaritmisk base-10-skala, hvilket betyder, at skælvet fra et jordskælv, som f.eks. måles til 5,0 på Richter-skalaen, har en amplitude, der er 10 gange større end et jordskælv, der måles til 4,0. En skælv-amplitude, der er 10 gange større, svarer til en energiudladning (kraft), som er 31,6 gange større.

 • Rig

  Boreplatform.

   

 • Sediment

  Sediment er aflejringer af partikler i forskellige størrelser, der stammer fra gammel eroderet bjergart, affaldsmateriale som følge af organisk aktivitet (skaller fra bløddyr osv.) eller fra kemisk udfældning (visse karbonater). Over tid komprimeres sedimentet naturligt og bliver til sedimentær bjergart.

 • Skifergas

  Skifergas er almindelig naturgas, der er oplagret i skiferlaget i bjergart - også kaldet kildebjergart - langt nede i jorden. Selvom skifergas er det samme som konventionel naturgas, beskrives skifergas som "ikke-konventionel" gas, fordi den er vanskelig at udvinde fra gasreservoirerne i undergrunden. Det betyder, at skifergas må udvindes ved hjælp af moderne gasstimuleringsteknikker.

 • Svingkran (eller mast)

  Svingkranen (eller masten) er det udstyr, som man bruger til at hejse boremaskineriet op med. Den består af et metaltårn med en højde på cirka 40 meter, som bruges til at montere, positionere (hæve og sænke) og betjene det udstyr (borekroner, borestænger osv.), som man anvender i brøndkonstruktioner.

 • Tight gas

  Naturgas, der er oplagret i meget kompakte stenformationer (mere kompakte end mursten), som ligger begravet på store dybder. Da disse stenformationer har meget dårlig gennemstrømningsevne, er det meget svært at udvinde gas fra dem.

 • Tillade

  Aktivitet, som handler om at indhente godkendelse fra en myndighed eller en privatperson til at lade Total E&P Denmark B.V. bruge dennes land til en specifik permanent eller midlertidig aktivitet.

 • Tilladelse

  Officiel godkendelse til at udføre en aktivitet som f.eks. boring og test eller en platformskonstruktion fra en kvalificeret myndighed (Energistyrelsen, Miljøministeriet eller en lokal myndighed).